AKTUELLT PÅ ARENAN

Lunchseminarium om utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden

Arena för Tillväxt bjuder in till seminariet Ny i Sverige - Vad kan jag bidra med?
Tid: 21 maj kl 11.30-13.00
Plats: Hornsgatan 15, Lokal: Bellman, Stockholm

Välkommen!

Läs mer

Nytt Omvärldsaktuellt

Nya Omvärldsaktuellt innehåller bl.a en intervju med Robin Holmberg(M), kommunstyrelsens orförande i Ängelholm, som belyser Ängelholms utveckling i ett tillväxtperspektiv.
Läs mer

Arenans ägarseminarium handlade om samhällsfrågor med koppling till stundande val

Arenans seminarium med de tre ägarnas ledningsgrupper innehöll presentationer om aktuella samhällsfrågor i ljuset av valet från  ägarna och från Per Schlingmann och Stefan Stern.

Bilder från Arena för Tillväxt och SKL seminarium om näringslivs- och tillväxtprogram

Arena för Tillväxt och SKLs erfarenhetsseminarium om näringslivs- och tillväxtprogram lockade ett 40-tal deltagare. Bilder från de goda exemplen, Vänersborg och Trosa finns att tillgå i länk.

Läs mer

Nytt Omvärldsfakta visar att 7 av 10 kommuner ökade folkmängden 2013

Arenans senaste Omvärldsfakta med kommunvisa uppgifter sätter ljuset på befolkningen år 2013 i ett lokalt och regionalt perspektiv, bl a att hela 70 procent av kommunerna ökade sin folkmängd.

Läs mer

Filmat seminarium om Handeln - Framtidsbransch i utveckling

Den 7 mars anordnade Arena för Tillväxt ett lunch- seminarium på tema Handeln - Framtidsbransch i utveckling, som finns att tillgå på film i efterföljande länk:
Till film

Inventering av kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram

Arenan har inventerat kommunernas näringslivs - och tillväxtprogram. Länkar finns bl a att tillgå till samtliga 94 program som återfanns vid inventeringen.

Läs mer

"All time high" i antal sysselsatta

Arenans senaste faktablad sätter fokus på den starka sysselsättningsutvecklingen i Sverige.

Läs mer

Stockholm - Årets Tillväxtkommun 2013!

Stockholms stad utsågs den 20 november till Årets Tillväxtkommun 2013 av Arena för Tillväxt och Sweco EuroFutures. Priset delades ut av näringsminister Annie Lööf i Stockholms stadshus.

Till Pressmeddelande
 

Läs mer

Sveriges Nya Geografi 2013

Sveriges Nya Geografi 2013 har fokus på bl a utvecklingen sedan finanskrisen 2008, fastighetsmarknaden och jämställdhet. I rapporten framkommer bl a att Sveriges storstadsregioner och större städer blomstrar medan glesbygdskommuner har allt svårare att få ekvationen att gå ihop. Turism- och besöksnäringskommuner går mot strömmen. I skriften publiceras kartor och analyser på ett lättöverskådligt sätt för att illustrera mönster och utvecklingstendenser i Sveriges kommuner samt att bidra till fortsatt debatt om tillståndet i kommunerna.

Läs mer

Förnyelse för framtiden

Ny rapport från Arena för Tillväxt som belyser lokal och regional omställning, visar på dess utmaningar och möjligheter, lyfter fram erfarenheter och visar på åtgärder för att klara framtidens omställning.

Läs mer

Näringslivets kompetens- försörjning - dags att agera!

                                                                                                          Ny rapport från Arena för Tillväxt som belyser situationen och betydelsen av kompetensförsörjningen inom näringslivet, visar på dess utmaningar och möjligheter, lyfter fram erfarenheter och visar på konkreta åtgärder för att klara framtidens kompetensförsörjning.

Läs mer

Tillväxtfrågor i ett lokalt och regionalt perspektiv

Roland Léxén, chef på Arena för Tillväxt, ger i nedanstående film en övergripande beskrivning av tillväxtfrågor i ett lokalt- och regionalt perspektiv.

Läs mer

Skola, praktik och jobb - hur svårt kan det vara?

Ny skrift från Arena för Tillväxt om kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad i ett lokalt och regionalt perspektiv. Skriften belyser bl a utmaningar, möjligheter, goda exempel och konkreta förslag på åtgärder för att stärka samarbetet mellan utbildning och arbetsmarknad . 

Läs mer

Vilka är de största arbetsgivarna i kommunerna?

I bifogad fil redovisas de fem största arbetsgivarna i respektive kommun avseende februari 2010.

Läs mer

OMVÄRLDSNYTT

Vårpropositionen satsar på ökad kunskap och landsbygd

I nedanstående länk presenteras regeringens vårproposition i form av sammanfattningar, webb-tv och länk till hela propositionen. Propositionen har bl a fokus på att öka kunskapen för att stärka arbetskraften samt satsning på landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Säkerhetspolitiska spänningar skapar osäkerhet för tillväxten

Tillväxten blir allt osäkrare när de globala spänningarna ökar visar bl a Swedbank Economic Outlook för april 2014.

Läs mer

Konjunkturbarometern -Mars 2014

Barometerindikatorn minskade 2,5 enheter i mars, från 104,0 i februari till 101,5. Efter att ha minskat 3,1 enheter i februari har den därmed backat 5,6 enheter på två månader. Mest sjönk konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri samt bygg- och anläggningsverksamhet.

Läs mer

Två av tre ungdomar kan tänka sig att bli företagare

68 procent av åldersgruppen 18-30 år kan tänka sig att bli företagare visar bl a Entreprenörskapsbarometern 2012, en undersökning från Tillväxtverket som 13 000 personer deltog i.

Läs mer

Konsumtion bakom tillväxtlyft

Den svenska BNP-tillväxten lyfte markant fjärde kvartalet 2013 efter en period av svag aktivitet. Hushållskonsumtion och offentlig konsumtion var fortsatt centrala tillväxtkomponenter, visar statistik från SCB.

Läs mer

Regionernas arbetsmarknad 2011-2030

Rapport från TCO som belyser regionernas arbetsmarknad 2011-2030, bl a utifrån befolkning och sysselsättning.

Läs mer

Folkmängden ökade i 7 av 10 kommuner år 2013

Folkmängden i Sverige uppgick vid årskiftet 2013/2014 till ca 9645000 personer vilket är en ökning under 2013 med hela 89 000 personer, visar statistik från SCB. Ökningen beror främst på en fortsatt hög invandring. Högst procentuell folkökning hade Sundbyberg, rikets till ytan minsta kommun. Länk till kommmunvis befolkningstabell.

Läs mer

Återhämtningen hämmas av en svag omvärld

Konjunkturinstitutets senaste konjunkturrapoort visar på förbättringar men att osäkerheter i omvärlden hämmar utvecklingen.

Läs mer

Fortfarande stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda

Andelen behöriga till gymnasiet, andelen förvärvsarbetande och valdeltagandet är fortfarande betydligt lägre bland utrikes födda än inrikes födda. Detta visar rapporten ”Integration – en beskrivning av läget i Sverige” som släpptes av SCB den 6 december.

Läs mer

Äntligen totalräknad hushållsstatistik!

För första gången på över 20 år är det idag möjligt att få en totalräknad uppgift över antalet hushåll i Sverige. 2012 fanns det 4 176 313 hushåll i Sverige. Jämfört med den sista folk- och bostadsräkningen 1990 har antalet hushåll ökat med 9,0 procent. Befolkningen har under samma period ökat med 11,2 procent.

Läs mer

Lokal arbetsmarknadsstatistik från SCB

Den 10 december släppte SCB den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken för år 2012 där man på lokal nivå bl a kan studera sysselsättning, lönesummor och arbetspendling fördelat på ex ålder, kön och branscher.

Läs mer

Kraftig försämring i PISA

Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras. Det visar resultaten från PISA 2012 (The OECD Programme for International Student Assessment). Utmärkande är att resultaten försämrats ytterligare i samtliga tre kunskapsområden mellan 2009 och 2012. För första gången presterar svenska elever under OECD-genomsnittet i såväl matematik som läsförståelse och naturvetenskap.

Läs mer

Regional tillväxt 2013

Rapport från Tillväxtanalys som beskriver tillståndet och utvecklingen i Sveriges regioner.

Läs mer

Rapport om ägarskiften i svenska företag

Tillväxtanalys rapport om ägarskiften i svenska företag visar bl a att Sverige har en hög andel företagare över 55 år jämfört med andra länder.

Läs mer

SKLs Ekonomirapport

SKLs ekonomirapport i oktober 2013 visar bla att 2013 beräknas kommuner och landsting redovisa ett sammantaget resultat på 10 miljarder. En bidragande orsak är en återbetalning från AFA Försäkring på samma belopp. För 2014 bedömer SKL att resultatet faller rejält, till 5 miljarder kronor.

Läs mer

SCBs sysselsättnings- prognos till år 2035

Enligt SCB:s senaste sysselsättningsprognos beräknas antalet förvärvsarbetande öka med 490 000 personer till drygt 4,9 miljoner år 2035. Större delen av ökningen utgörs av utrikes födda.

Läs mer

SKLs öppna jämförelse om företagsklimat i kommunerna

För andra gången har SKL genomfört en öppen jämförelse inom området företagsklimat som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. 189 kommuner ingår i undersökningen.

Läs mer

Goda exempel för lokal och regional attraktivitet

Genom näringsdepartementet så presenteras goda exempel för ökad lokal och regional attraktivtet.

Läs mer

Solna toppar återigen undersökningen om det lokala företagsklimatet

Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet visar bl a att Upplands-Bro klättrat från plats 121 år 2012 till plats 27 år 2013 och att Solna återigen toppar listan.

Läs mer

Som vanligt högst nyföretagande i Stockholm

Nyföretagarcentrums statistik över nyföretagandet år 2012 visar bl a att nyföretagandet som vanligt är högst i Stockholm.

Läs mer

Strategier för regional kompetensförsörjning

Rapporten Strategier för regional kompetensförsörjning från Tillväxtanalys visar på strategier och verktyg som syftar till att ge en överblick och en struktur över hur regionerna kan arbeta med kompetens- och arbetskraftsförsörjning.

Läs mer

Kommunal översikts- planering och regionala utvecklingsprogram

Rapporten Kommunal översiktsplanering och regionala utvecklingsprogram från Tillväxtanalys visar på möjligheter och utmaningar att använda fysisk planering som verktyg i lokalt- och regionalt tillväxtarbete.

Läs mer

Minskning av nyföretagandet 2012

Antalet nyregistrerade företag uppgick till knappt 62000 år 2012, vilket var en minskning med ca 11 procent jämfört med 2011. Störst var minskningen i Värmlands län medan minskningen var lägst i Örebro län. Det visar bl a Nyföretagarcentrums länsvisa Nyföretagarbarometer för 2012.

Läs mer

Svensken flyttar i snitt elva gånger

En artikel från SCB kring flyttflöden visar bl a att svenskarna flyttar i genomsnitt 11 gånger under sin livstid och att två av tre flyttningar sker inom kommunen.

Läs mer

Svenska kommuner duktiga på strukturomvandling

Artikel om strukturomvandling i svenska kommuner.

Läs mer

Var finns jobben?

Rapport från Arbetsförmedlingen om jobbsituationen 2012 och första halvåret 2013.

Läs mer

Hur har kommuner hanterat näringslivskriser? - Exemplet Västervik

Tidningen ttela har gjort en artikelserie om hur kommuner hanterat kriser inom näringslivet och här beskrivs exemplet Västervik.

Läs mer

Kan kommuner påverka tillväxt och i så fall hur?

Tillväxtverket har gjort en kvalitativ studie på temat Kan kommuner påverka tillväxt och i så fall hur?

Läs mer

Framgångsfaktorer och fallgropar från 24 tillväxtprojekt

Tillväxtverket har gjort en studie som analyserar erfarenheter från 24 lokala/regionala tillväxtprojekt.

Läs mer

Generationsväxlingen 2010-2025

Arbetsförmedlingens rapport kring Generations- växlingen 2010-2025 visar på stora pensionsavgångar och brist på arbetskraft i många kommuner.

Läs mer

MÅNADENS FRÅGA

ÅRETS TILLVÄXTKOMMUN


Stockholm - Årets Tillväxtkommun 2013!

Den 20 november utsågs Stockholm till Årets Tillväxtkommun 2013. Priset delades ut av näringsminister Annie Lööf vid en ceremoni i Stockholms stadshus.

Läs mer om Årets Tillväxtkommun

SVERIGEFAKTA

UTVANDRADE: 14 455
(tredje kvartalet 2013)

Mer nyckeltal »

TILLVÄXTGUIDEN

Ett enkelt statistikverktyg för jämförelser mellan kommuner och regionfamiljer inom tillväxtområdet

Läs mer

TILLVÄXTKARTAN

Ett enkelt kartverktyg för jämförelser mellan kommuner inom tillväxtområdet.

Läs mer 

SENASTE FILM

Lunchseminarium Handeln - Framtidsbransch i utveckling

Till filmen

--